Contact | Disclaimer    
1. Inleiding

Welk recht is van toepassing op een Engelse werknemer, die in Duitsland woont en in Nederland werkt? Of, naar welk recht kan een Nederlandse werknemer worden ontslagen die is uitgezonden naar Frankrijk? Zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen waarbij het op het eerste gezicht niet duidelijk is door welk recht de overeenkomst beheerst wordt. In deze gevallen is sprake van een internationale arbeidsovereenkomst doordat de arbeidsovereenkomst één of meerdere internationale aspecten in zich draagt.

Om te bepalen welk recht van toepassing is, is het Europees Verdrag inzake Verbintenissen uit Overeenkomst (hierna: “EVO”) opgesteld. In dit verdrag staan een aantal spelregels opgenomen waarmee het toepasselijke recht kan worden aangewezen.

Moet een werkgever dit nou lijdelijk ondergaan of kan hier invloed op worden uitgeoefend? Voor het antwoord hierop is een beter begrip van de verwijzingsregels van het EVO noodzakelijk. Als immers bekend is op welke wijze het toepasselijke recht bepaald wordt, kan hier op worden ingespeeld.

2. Wat zijn de spelregels van het EVO?

2.1 Rechtskeuze

In eerste instantie is het voor partijen mogelijk om een rechtskeuze te maken. Dit kan expliciet door, bij aanvang van de overeenkomst, deze keuze op te nemen in de arbeidsovereenkomst of impliciet. Een impliciete keuze kan worden afgeleid uit de omstandigheden, bijvoorbeeld uit verwijzingen in de arbeidsovereenkomst naar specifieke wetsbepalingen.


2.2 Geen rechtskeuze

Wanneer er geen keuze is gemaakt voor een specifiek recht, moet worden gekeken naar de verwijzingsregels uit het EVO.

2.3 Nauwste verbondenheid

Deze uitzondering verdient enige nadere aandacht. Wanneer kan er immers gesteld worden dat een arbeidsovereenkomst nauwer verbonden is met een ander land dan met het land dat volgens de eerste twee stappen als toepasselijk is aangewezen? De verdragen geven hier, helaas, weinig duidelijkheid in, zodat gekeken zal moeten worden naar voorbeelden uit de rechtspraak in deze.

3. Conclusie

Wat in ieder geval vaststaat is dat, naast een eventueel conflict waar partijen mee te maken hebben of krijgen, ook het toepasselijke recht voor de nodige discussie kan zorgen. Aangezien beide partijen over het algemeen weinig zekerheid zullen hebben welk recht een rechter van toepassing zal verklaren, ligt het in de rede dat beide partijen er belang bij hebben er in onderling overleg uit te komen.
Internationaal procederen in het arbeidsrecht
Het toepasselijke recht