Contact | Disclaimer    
1. Inleiding

Wanneer er beslag bij uw onderneming is gelegd, wilt u daar natuurlijk zo snel mogelijk van af. Er zijn daarvoor twee manieren, namelijk de rechter verzoeken het beslag op te heffen of voldoende zekerheid verschaffen aan de beslaglegger. In bepaalde gevallen vervalt het beslag automatisch. In dit artikel wordt een conservatoir beslag als uitgangspunt genomen. Hetgeen hier is beschreven geldt niet voor executoriale beslagen.

2. Automatisch verval van het beslag

De rechter die toestemming heeft verleend om beslag te leggen, stelt daarbij als voorwaarde dat er op korte termijn over de hoofdzaak geprocedeerd moet worden. Dit wordt in juridische termen het instellen van de eis in de hoofdzaak genoemd. Vaak wordt door de rechter een termijn van veertien dagen gegeven om de eis in hoofdzaak in te stellen.

3. Opheffen van het beslag door middel van een procedure of zekerheidstelling

In de praktijk zijn grofweg twee manieren mogelijk om een beslag opgeheven te krijgen: via een procedure of via een minnelijke weg.

3.1 Kort geding

De Nederlandse wet bepaalt dat voor de beslagene de mogelijkheid bestaat in een kort geding de opheffing van het beslag te verzoeken. De beslagene kan dus snel een beslissing verkrijgen over het opheffen van het beslag. Hiervoor is geen bodemprocedure nodig. Echter, het oordeel over de opheffing van een beslag is geen definitief oordeel over de vordering waarvoor beslag is gelegd. De rechtmatigheid en het bestaan van de vordering zelf wordt wťl in een aparte (bodem)procedure beoordeeld.

Samengevat heeft de beslagene de bewijslast om aannemelijk te maken dat de vordering waarvoor beslag is gelegd, niet klopt, niet nodig is, of een te zware maatregel is. De bewijslast is in de wet zo geformuleerd dat de beslagene summierlijk de opheffingsgronden dient aan te tonen. Dit is een andere en lichtere bewijslast dan geldt in een normale (bodem)procedure. De rechter zal in een kort geding tot opheffing van beslag het aangeboden bewijs beoordelen. De afweging van belangen van partijen speelt hierbij een grote rol.

3.2. Zekerheidsstelling

Zoals vermeld is het stellen van voldoende zekerheid een van de gronden waarop de rechter een beslag můet opheffen. Uit jurisprudentie blijkt dat voldoende zekerheid, waartegen het conservatoir beslag moet en executoriaal beslag kan worden opgeheven, doorgaans zal bestaan uit het afgeven van een bankgarantie.


MariŽtte is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. MariŽtte is als advocaat werkzaam bij Pellicaan Advocaten binnen de sectie ondernemingsrecht en houdt zich voornamelijk bezig met het algemeen verbintenissen-, ondernemings- en vennootschapsrecht, waaronder fusies en overnames, huurrecht bedrijfsruimte en procesrecht.

Bedrijf: Pellicaan Advocaten Amsterdam
Telefoon: (020) 20 60 655
E-mail:
Inleiding beslagrecht
Executoriaal en conservatoir beslag
Opheffen van beslag
De mogelijkheden
Conservatoir beslag
Hoe leg je conservatoir beslag?