Contact | Disclaimer    
1. Algemeen

Onder beslaglegging wordt verstaan een handeling van meestal een deurwaarder waarmee hij de vrije beschikkingsmacht van de eigenaar of derden over bepaalde vermogensdelen beperkt. Er zijn twee typen beslagen, te weten executoriaal beslag en conservatoir beslag.

2. Voorwaarden voor conservatoir beslag

Algemene eisen
De belangrijkste voorwaarde voor het leggen van conservatoir beslag is dat er voorafgaand verlof is vereist van de voorzieningenrechter.

Per 1 juli 2011 gelden er strengere eisen voor de onderbouwing van het verzoekschrift door de beslaglegger. Dit ter voorkoming dat ten onrechte verlof wordt verleend door de voorzieningenrechter voor het leggen van beslag.

1. De aard van het beslag
Van de beslaglegger wordt verlangd dat hij aangeeft welk type beslag hij wenst te leggen.

2. De aard en het beloop van het ingeroepen recht
In het verzoekschrift dient door de beslaglegger de grondslag van de vordering uit hoofde waarvan beslag wordt gelegd te worden vermeld en dient eveneens te worden vermeld of er sprake is van:
a. een vordering uit overeenkomst – onbetaalde facturen;
b. een vordering uit overeenkomst – overig;
c. een vordering uit onrechtmatige daad of op andere grondslag.

Nieuw is dat de beslaglegger dient te vermelden of de schuldenaar de vordering van de beslaglegger betwist dan wel erkent met betrekking tot ad a., b. en c. Indien er sprake is van een betwisting dienen de gronden van de betwisting te worden vermeld in het verzoekschrift.

Verder dient in het kader van de normen van subsidiariteit en proportionaliteit de beslaglegger in het verzoekschrift te motiveren waarom het beslag nodig is en waarom is gekozen voor beslag op de in het beslagrekest genoemde goederen en waarom niet een minder bezwarend beslagobject mogelijk is (bijvoorbeeld beslag op een onroerende zaak in plaats van derdenbeslag onder de bank).

3. De eis in de hoofdzaak
Ten slotte dient de beslaglegger ook mede te delen of ter zake van deze vordering al een eis in de hoofdzaak is ingesteld.

Indien de hoofdzaak al aanhangig is gemaakt, kan de beslaglegger in zijn verzoekschrift volstaan met vermelding en het rolnummer daarvan.

Wanneer de beslaglegger nalaat de eis in de hoofdzaak binnen die termijn in te stellen dan vervalt het beslag automatisch van rechtswege. Voordat deze termijn is verstreken kan de beslaglegger de voorzieningenrechter nog wel verzoeken om een verlenging van deze termijn.

Bijzondere eisen
Afhankelijk van het beslag worden aan het verzoekschrift twee bijzondere eisen gesteld, namelijk de vermelding van de “vrees voor verduistering” en de “omschrijving van het beslagobject”.

1. Vrees voor verduistering
Bij sommige beslagen moet worden aangetoond dat er gegronde vrees voor verduistering is. Dit houdt in dat de beslaglegger een redelijke verwachting heeft dat de schuldenaar de goederen aan verhaal zal proberen te onttrekken.

2. Omschrijving van het beslagobject
Omschrijving van het beslagobject is in een enkele geval vereist.

3. Verlof van de voorzieningenrechter

Bij beschikking wordt het verlof van de voorzieningenrechter verleend. Wordt het verlof afgewezen dan staat beroep voor de beslaglegger open. Wordt het verlof daarentegen toegestaan dan staat daar voor de beslagene geen hogere voorziening open.

4. Eindigen conservatoir beslag

Behoudens de opheffing van het beslag door de voorzieningenrechter, kan het conservatoir beslag op twee andere manieren eindigen. Het eindigt doordat het conservatoir beslag overgaat in executoriaal beslag of doordat het beslag simpelweg komt te vervallen.

5. Conclusie

Conservatoir beslag is een middel van de schuldeiser waarmee hij tot op zekere hoogte kan voorkomen, dat zijn schuldenaar vermogensbestanddelen vervreemdt of bezwaart voordat deze kunnen worden geëxecuteerd.


Mariëtte is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Mariëtte is als advocaat werkzaam bij Pellicaan Advocaten binnen de sectie ondernemingsrecht en houdt zich voornamelijk bezig met het algemeen verbintenissen-, ondernemings- en vennootschapsrecht, waaronder fusies en overnames, huurrecht bedrijfsruimte en procesrecht.

Bedrijf: Pellicaan Advocaten Amsterdam
Telefoon: (020) 20 60 655
E-mail:
Inleiding beslagrecht
Executoriaal en conservatoir beslag
Opheffen van beslag
De mogelijkheden
Conservatoir beslag
Hoe leg je conservatoir beslag?