Contact | Disclaimer    
“Gelijk hebben” is niet hetzelfde als “gelijk krijgen”. Dat weten de meesten wel. Wat velen niet weten is dat “gelijk krijgen” evenmin hetzelfde is als “je geld krijgen”. Het komt te vaak voor dat u een verkregen vonnis niet kan executeren omdat de schuldenaar geen verhaal meer biedt. Dan heeft u dus jaren voor niets geprocedeerd. Kan dat risico niet beperkt worden vragen dan ook veel cliënten? Gelukkig wel, met het conservatoir beslag kunt u dat risico behoorlijk verkleinen.

Het Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering kent een regeling voor het executoriale en conservatoire beslag. Executoriaal beslag is de daadwerkelijke executie van de vermogensbestanddelen. Dat is echter pas aan de orde als je als schuldeiser een “titel” hebt gekregen meestal in de vorm van een veroordelend vonnis met daarop de sacrale woorden “In naam der Koningin”.

Het conservatoire beslag “bevriest” als het ware de getroffen vermogensbestanddelen en “bewaart” daarmee de verhaalsmogelijkheden. Als de schuldenaar een beslagen goed zou verkopen en overdragen aan een derde te goeder trouw dan hoeft de beslaglegger zich daar in principe niets van aan te trekken. Hij kan de verkoop dan negeren en het goed terugeisen.

Speed is the key om verduistering van beslagobjecten te voorkomen. Het verlof tot het leggen van beslag kan daarom binnen een dag worden verkregen. In ruil daarvoor zijn er wel bepaalde voorwaarden.

De Voorzieningrechter is degene die bevoegd is het beslag toe te staan, maar kan die des gevorderd in kort geding ook opheffen. Dit zal hij doen bij ernstige vormverzuimen, zoals het niet tijdig instellen van de eis in de hoofdzaak. Indien summierlijk blijkt dat de vordering waarvoor beslag is gelegd ondeugdelijk is, of als een belangenafweging daarvoor aanleiding geeft kan hij het beslag eveneens opheffen.


Mariëtte is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Mariëtte is als advocaat werkzaam bij Pellicaan Advocaten binnen de sectie ondernemingsrecht en houdt zich voornamelijk bezig met het algemeen verbintenissen-, ondernemings- en vennootschapsrecht, waaronder fusies en overnames, huurrecht bedrijfsruimte en procesrecht.

Bedrijf: Pellicaan Advocaten Amsterdam
Telefoon: (020) 20 60 655
E-mail:
Inleiding beslagrecht
Executoriaal en conservatoir beslag
Opheffen van beslag
De mogelijkheden
Conservatoir beslag
Hoe leg je conservatoir beslag?