Contact | Disclaimer    
1. Inleiding

De grootste ergernis en frustratie bij ondernemers bestaat toch wel uit het niet kunnen incasseren van openstaande vorderingen. Onder het hoofdstuk “Beslag” is reeds ingegaan op de mogelijkheid om te zorgen dat u ná het voeren van een procedure daadwerkelijk verhaal kunt halen.

In dit artikel zal worden ingegaan op de maatregelen die u kunt treffen om te zorgen dat u het gelijk aan uw zijde treft in een incassoprocedure. Eerst zal echter kort worden ingegaan op de maatregelen die u kunt treffen om een procedure te voorkomen.

2. Maatregelen ter voorkoming van een incassoprocedure

a. Het bedrag van de openstaande vorderingen laag houden

Door het invoeren van een systeem waarbij op voorschotbasis wordt gewerkt, wordt het incasso risico verminderd.

b. De vordering incasseren zonder directe medewerking van de debiteur

Het incassorisico is beperkt indien u een situatie heeft gecreëerd waarin u uw vordering kunt incasseren zonder dat de betalings(on)wil van de debiteur hier invloed op heeft. Deze situatie kan worden bereikt door contractueel zekerheden overeen te komen. Zekerheden in de vorm van een eigendomsvoorbehoud, pandrecht of hypotheekrecht kunnen bescherming bieden tegen een faillissement van een debiteur.

Andere contractuele zekerheden zijn bijvoorbeeld een bankgarantie of escrowovereenkomst. In sommige gevallen biedt het hebben van meerderen debiteuren voor de zelfde vordering uitkomst.

3. Maatregelen voor een succesvolle incassoprocedure

Mocht het toch op procederen aankomen dan is het zaak om een “harde” vordering te hebben. Aangezien u de eisende partij bent, zult u moeten aantonen hoe hoog het bedrag van de vordering is, dat sprake is van verzuim aan de zijde van de debiteur en dat de vordering onbetwist is.

a. Algemene voorwaarden

In algemene voorwaarden kunt u diverse bepalingen opnemen die van grote invloed zijn op uw bewijspositie. Het onbetwist zijn van de vordering is bijvoorbeeld bij een incassokort geding van belang. Deze situatie ligt echter buiten uw invloedsfeer.

Wilt u met succes een beroep doen op deze handige bepalingen in uw algemene voorwaarden, dan is het essentieel dat u de voorwaarden op de juiste wijze heeft gehanteerd.

b. Contracten

Om aan te tonen dat u een vordering heeft, is het praktisch indien u een contract met uw wederpartij kunt overleggen waarin alle afspraken glashelder staan beschreven. Zo kunt u bijvoorbeeld uw wederpartij bij de ondertekening van een contract laten tekenen voor de ontvangst van de algemene voorwaarden.

c. Administratie en correspondentie

Indien u een overzichtelijke administratie voert, heeft u een begin van bewijs reeds verzameld. Een overzichtelijke administratie bestaat tenminste uit duidelijke facturen, tijdige ingebrekestellingen en tijdige correspondentie omtrent het in verzuim zijn van uw wederpartij/debiteur.

Het is zorg dat u voorbereid bent op een mogelijk incasso geschil. Het is dan ook zeker geen verkeerde investering om uw organisatie op bovenstaande punten juridisch te laten doorlichten met een quickscan. U kunt hiervoor contact opnemen met de advocaten van Pellicaan Advocaten.
Succesvol incasseren
Zorg dat uw vorderingen geďnd kunnen worden!
Het incasso kort geding
Snel incasseren!