Contact | Disclaimer    
1. Inleiding

Het incasso kort geding is een uitstekende mogelijkheid om snel een geldvordering van een schuldenaar te incasseren. Bij een aantal rechtbanken behandelt de voorzieningenrechter wekelijks op vaste dagen incassovorderingen. Bij de Rechtbank Amsterdam bijvoorbeeld is dat elke dinsdag om 10:00 uur en bij Rechtbank Utrecht is dat elke dinsdagmiddag om 16:00 uur. Deze incassoprocedure kan derhalve binnen enkele weken zijn afgerond. In dit artikel zal het incasso kort geding nader uiteen worden gezet.

2. Voorwaarden voor een incasso kort geding

Voor een incasso kort geding moet de geldvordering aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals:

• de geldvordering wordt niet betwist dan wel er valt te verwachten dat de geldvordering in redelijkheid niet kan worden betwist of waarin in redelijkheid niet valt te verwachten dat de gedaagde partij (schuldenaar) ter zitting zal verschijnen;
• de schuldeiser dient voordat de gedaagde partij kan worden gedagvaard eerst te sommeren tot betaling van de geldvordering door middel van een aangetekende brief dan wel deurwaardersexploot. Bij deze sommatiebrief dient een conceptdagvaarding gehecht te worden met de datum en tijd van de zitting; en
• indien de incassodagvaarding wordt betekend, dient de wettelijke dagvaardingstermijn van tenminste acht dagen in acht te worden genomen.
Kortom, er moet sprake zijn van een onbetwiste of in redelijkheid niet te betwisten geldvordering.

3. Behandeling van de incassovordering ter zitting

De rechtbanken met een incasso kort geding procedure behandelen deze incassovorderingen elke week op een vaste tijd. Ter zitting dient de advocaat van de eisende partij de originele uitgebrachte incassodagvaarding met inbegrip van de sommatiebrieven, facturen en declaraties over te leggen.

De gedaagde partij heeft de keuze om ter zitting te verschijnen dan wel niet te verschijnen. Als de gedaagde partij niet verschijnt, zal de voorzieningenrechter een verstekvonnis wijzen, als hij zich vergewist heeft dat de dagvaarding geldig is en de vordering hem gegrond voorkomt. Dit verstekvonnis zal op korte termijn beschikbaar zijn. Door het niet verschijnen, heeft de gedaagde ervoor gekozen om geen inhoudelijk verweer te voeren.

Verschijnt de gedaagde partij echter wel ter zitting en geeft zij aan dat zij wel inhoudelijk verweer wenst te voeren dan zal de voorzieningenrechter de behandeling van de incassovordering verwijzen naar een andere datum. Het incasso kort geding zal dan worden voortgezet als een normaal kort geding.

4. Conclusie

Een incasso kort geding heeft als voordeel dat geldvorderingen snel kunnen worden geďncasseerd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat alleen onbetwiste of in redelijkheid onbetwiste geldvorderingen uit hoofde van een overeenkomst inzake geleverde goederen, kredieten en/of diensten dan wel een huurovereenkomst hiervoor in aanmerking komen. De meeste schuldenaren betwisten hun betalingsverplichting niet, maar voeren aan dat ze “krap bij kas” zitten. Sommigen laten zelfs helemaal niets van zich horen. Bij zulke schuldenaren is het incasso kort geding een effectieve en laagdrempelige oplossing


Mariëtte is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Mariëtte is als advocaat werkzaam bij Pellicaan Advocaten binnen de sectie ondernemingsrecht en houdt zich voornamelijk bezig met het algemeen verbintenissen-, ondernemings- en vennootschapsrecht, waaronder fusies en overnames, huurrecht bedrijfsruimte en procesrecht.

Bedrijf: Pellicaan Advocaten Amsterdam
Telefoon: (020) 20 60 655
E-mail:
Succesvol incasseren
Zorg dat uw vorderingen geďnd kunnen worden!
Het incasso kort geding
Snel incasseren!