Contact | Disclaimer    
1. Inleiding

Geschillen tussen partijen kunnen al vrij snel ontstaan wanneer een partij jegens een ander een overeenkomst niet nakomt, niet levert of betaalt. Een ander kan ook onrechtmatig handelen zonder dat er een overeenkomst bij komt kijken. Hierbij kan worden gedacht aan iemand die bouwt op andermans grond, iemand die zonder recht of titel blijft beschikken over een roerende dan wel onroerende zaak of wanneer iemand een advertentie plaats met onware of schadelijke mededelingen. In zulke gevallen is het noodzakelijk dat de gedupeerde partij snel over een rechtelijke uitspraak kan beschikken. Een kort geding is daarvoor de aangewezen weg (artt. 254/260 Rv).

Een kort geding leidt in tegenstelling tot een bodemprocedure tot een snelle beslissing.

2. Wanneer is een kort geding mogelijk?

“In alle spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt vereist, is de voorzieningenrechter bevoegd deze te geven”.

4. Afwijkende regels van een kort geding

Een kort geding wijkt op een aantal punten af van de dagvaardingsprocedure in eerste aanleg bij de rechtbank. Zo kunnen de navolgende verschillen worden geconstateerd.

Dagvaarding en termijnen
Voordat de eiser kan overgaan tot een dagvaarding, dient de eiser eerst een dag en uur voor de behandeling van het kort geding aan de voorzieningenrechter te vragen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het tijdstip van de behandeling van het kort geding kan plaatsvinden op alle dagen, dus ook op zon- en feestdagen of op plaatsen buiten het gerechtsgebouw. De gewone termijn van een dagvaardingsprocedure in eerste aanleg bij de rechtbank is niet van toepassing op het kort geding aangezien er sprake is van “onverwijlde spoed”.

Procesvertegenwoordiging
Bij de voorzieningenrechter dient de eiser te verschijnen met een advocaat. De gedaagde daarentegen kan in persoon verschijnen en eventueel worden bijgestaan door een advocaat of een rechtshelper.

Geen conclusiewisseling
Bij een kort geding vindt alleen een mondelinge behandeling plaats. De gedaagde zal doorgaans verweer voeren aan de hand van een pleitnota. Over het algemeen zullen de eiser en de gedaagde hun pleitnota ook overleggen als aanvulling op de dagvaarding. Vonnis wordt gegeven 14 dagen na de mondelinge behandeling, maar kan ook eerder zijn. Bij extreme spoed kan nog ter zitting een “mondeling” vonnis worden gegeven.

5. Conclusie

Wanneer de situatie tussen partijen dusdanig uit de hand is gelopen, kan een kort geding uitkomst bieden. Een kort geding leidt tot een snelle beslissing. Wel gelden er speciale spelregels die een partij niet uit het oog mag verliezen, ook al gelden de gewone en meer formele regels uit de bodemprocedure er niet.


Mariëtte is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Mariëtte is als advocaat werkzaam bij Pellicaan Advocaten binnen de sectie ondernemingsrecht en houdt zich voornamelijk bezig met het algemeen verbintenissen-, ondernemings- en vennootschapsrecht, waaronder fusies en overnames, huurrecht bedrijfsruimte en procesrecht.

Bedrijf: Pellicaan Advocaten Amsterdam
Telefoon: (020) 20 60 655
E-mail:
Kort geding
Wanneer mogelijk?