Contact | Disclaimer    
1. Check voor wanneer en waar u bent opgeroepen
Uiteraard hoopt u dat u nooit gedagvaard wordt, maar als dat gebeurt, wat doet u dan?
Als u van een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft ontvangen, doet u er goed aan direct na te gaan op welke plaats, dag en tijdstip u geacht wordt te verschijnen. Staan die gegevens er niet, of onduidelijk, dan kan er al gauw sprake zijn van een nietige dagvaarding.

2. Check voor welke soort procedure u bent gedagvaard
De eerste of tweede pagina van de dagvaarding vermeldt wįįr u moet verschijnen. In beginsel zal dat de rechtbank, de rechtbank sector kanton of misschien wel de voorzieningenrechter van de rechtbank zijn (de zgn. kort geding rechter).
a. Als de zaak wordt behandeld door de rechtbank dient u zich te laten bijstaan door een advocaat.
b. Als u moet verschijnen voor de rechtbank, sector kanton, kunt u zelf verweer voeren of dat door een door u in te schakelen gemachtigde laten doen. De dagvaarding behoort dan ook te vermelden op welke wijze u zich kunt stellen en hoe u verweer kunt voeren. In de regel wordt het verweer gevoerd door een conclusie van antwoord in te dienen bij de betreffende griffie van de rechtbank, sector kanton.
c. Als u wordt gedagvaard voor de voorzieningenrechter dan is sprake van een kort geding. Deze procedure bestaat dan uit een zitting waarvan de dag en het tijdstip in de dagvaarding zijn vermeld. U kunt als gedaagde zelf naar de zitting gaan zonder verplichte bijstand van een advocaat. Wilt u echter een tegeneis instellen (de zgn. eis in reconventie) dan zult u daar wel een advocaat voor nodig hebben.

3. Mondeling of schriftelijk verweer?
Bij zaken die worden behandeld door de rechtbank, sector kanton, kunt u ook naar de rolzitting gaan om mondeling verweer te voeren. Gebruikelijk is echter dat u schriftelijk verweer voert.

4. Of doet u voorlopig niets?
De rechter zal op de eerste rolzitting, of op de zitting zelf in geval van kort geding, eerst nagaan of de dagvaarding geldig en juist betekend is. U observeert dan als het ware of de dagvaarding geldig is alvorens u besluit zich al dan niet te stellen. Als aan de formele vereisten van de dagvaarding is voldaan, zijn de gevolgen van niet verschijnen afhankelijk van de procedure.
a. Bij een procedure voor de rechtbank, sector kanton verleent de rechter verstek en kan hij vervolgens een termijn van ten hoogste twee weken bepalen voor het wijzen van een (verstek)vonnis. Dit is een zeer korte termijn!
b. Bij een procedure voor de rechtbank, verleent de rechter verstek en kan hij vervolgens een termijn van ten hoogste vier weken bepalen om vonnis te wijzen.
c. In het geval u niet verschijnt op een kort geding zitting dan kan de rechter de zaak aanhouden, maar u dient er eerder rekening mee te houden dat de rechter direct een verstelvonnis zal wijzen.
Bij het wijzen van een verstekvonnis zal de rechter ten slotte nagaan of de vorderingen van de eiser niet onrechtmatig zijn én de gestelde gronden de vorderingen kunnen dragen. Als ook aan deze toets is voldaan, zal de rechter de vorderingen toewijzen.
Kortom, doet u na het verleende verstek niets, dan loopt u zeer grote kans dat de rechtbank de eisende partij in het gelijk zal stellen in een verstekvonnis en u tevens zal veroordelen tot vergoeding van de buitengerechtelijke en proceskosten van eiser. Weliswaar kunt u tegen een verstekvonnis nog in verzet komen, maar dat moet binnen een bepaalde termijn gebeuren.

5. Conclusie
Procederen gaat met veel regels en termijnen gepaard. Het is dan ook raadzaam om tijdig een advocaat in te schakelen, om u te adviseren en zo nodig voor u op te treden in de procedure. Ook bij procederen geldt dat goedkoop vaak duurkoop is. Zelf procederen oogt aantrekkelijk, doch dat voordeel verbleekt snel als een zaak verloren wordt. Dat geldt temeer als verlies voorkomen had kunnen worden door inschakeling van een advocaat.


Mariėtte is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Mariėtte is als advocaat werkzaam bij Pellicaan Advocaten binnen de sectie ondernemingsrecht en houdt zich voornamelijk bezig met het algemeen verbintenissen-, ondernemings- en vennootschapsrecht, waaronder fusies en overnames, huurrecht bedrijfsruimte en procesrecht.

Bedrijf: Pellicaan Advocaten Amsterdam
Telefoon: (020) 20 60 655
E-mail:
Gerechtelijke procedure
Met welke kosten krijgt u te maken?
Een dagvaarding, wat nu?
Kort overzicht van te nemen stappen
Procedure bij de Rechtbank, sector kanton
Per 1 juli 2011 vorderingen tot 25.000,- euro naar de kantonrechter