Contact | Disclaimer    
1. Inleiding
Indien u zowel als eiser als gedaagde een procedure voert bij de rechtbank, niet zijnde sector kanton, bent u verplicht een advocaat in te schakelen. In zo’n procedure is volgens de wet alleen een advocaat bevoegd partijen te vertegenwoordigen en namens hen bijvoorbeeld stukken in te dienen.

Bij het starten van een gerechtelijke procedure dient u zich terdege te bedenken dat aan een gerechtelijke procedure bepaalde kosten zijn verbonden. Verder doet u er goed aan zich te realiseren dat de duur van een gerechtelijke procedure soms jaren in beslag kan nemen. Over de duur van hoger beroep of cassatie spreken we dan geeneens. In deze bijdrage zal gepoogd worden om de kosten van een dergelijke procedure inzichtelijk te maken.

2. Kosten

In een gerechtelijke procedure zult u in de regel worden geconfronteerd met de navolgende kosten:

2.1 Griffierechten
Griffierechten ofwel het “vast recht” zijn kosten, die door de procespartijen dienen te worden betaald voorafgaand aan de gerechtelijke procedure. Deze worden betaald aan het gerecht waar de desbetreffende zaak dient. Indien de griffierechten niet worden betaald, is de kans groot dat de desbetreffende zaak niet in behandeling wordt genomen.

De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van het soort procedure alsmede van welk geldelijk belang daarmee is gemoeid. De griffierechten zijn per gerechtelijke instantie verschillend. Er wordt namelijk een onderscheid gemaakt in:
• griffierecht sector kanton;
• griffierecht bij de rechtbank;
• griffierecht bij het gerechtshof en de Hoge Raad;
• griffierecht Centrale Raad van Beroep; en
• griffierecht Raad van State en College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Een overzicht van de griffierechten van de voornoemde instanties staat op http://rechtspraak.nl

2.2 Kosten van advocaat en procureur
Een advocaat werkt doorgaans met een bepaald uurtarief welke hij in rekening brengt voor de door hem verrichte werkzaamheden ten behoeve van de gerechtelijke procedure. Het komt echter ook voor dat een advocaat een bepaalde prijsafspraak maakt voor de werkzaamheden in een procedure. Variaties op dat thema zijn mogelijk door overeen te komen dat bij winst een bepaalde succesfee wordt betaald. Het is de advocaat echter niet toegestaan om te werken op basis van een no cure no pay basis, hoewel dat bij letsel- en overlijdensschade bij wijze van experiment tijdelijk is toegelaten.

2.3 Kosten van getuigen en/of deskundigen
Het oproepen van getuigen en deskundigen brengt ook kosten met zich mee. Getuigen kunnen namelijk reis- en verblijfkosten in rekening brengen, terwijl deskundigen, zoals accountant etc, hun uurtarief zullen rekenen voor deze werkzaamheden.

a. Deurwaarderskosten
De deurwaarderskosten zijn onder andere de kosten die gepaard gaan met het uitbrengen van een dagvaarding. Die kosten zien op het opmaken van exploiten, processen-verbaal en de feitelijke handelingen van de deurwaarder zelf.

b. Kostenveroordeling
Indien u de procedure wint, zal de rechter de verliezende partij in beginsel veroordelen tot het betalen van de proceskosten. Als u de procedure verliest, zult u de proceskosten van de wederpartij moeten betalen. Bovendien kan de rechter oordelen dat indien beide partijen geen volledig gelijk krijgen, ieder zijn eigen kosten betaalt. De proceskosten bestaan uit de kosten van de advocaat en procureur, griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van getuigen en/of deskundigen. Hoewel de benaming anders doet vermoeden, houdt een “veroordeling in de proceskosten” niet meer in dan een tegemoetkoming in de kosten van het salaris van de advocaat.

Voorts kan de rechter oordelen dat de gemaakte buitengerechtelijke kosten door de verliezende partij dienen te worden betaald. Buitengerechtelijke kosten zijn kosten die zijn gemaakt voorafgaand aan de procedure bij de rechter. Ook hier geldt dat slechts sprake van een tegemoetkoming is. De hoogte daarvan wordt in de regel bepaald door staffels zoals opgesteld in het Rapport Voorwerk II.

3. Conclusie
Uit bovenstaande blijkt dat het voeren van een procedure niet zonder kosten is. Zelfs als u wint, worden de kosten van uw advocaat niet geheel door de verliezende partij vergoed. Bij verlies van een gerechtelijke procedure zult u niet alleen de eigen kosten moeten dragen maar ook de proceskosten van de wederpartij. Met deze karige proceskostenvergoeding heeft de wetgever duidelijk willen maken, dat de keuze voor een gerechtelijke procedure een uiterst middel moet blijven, dat pas na serieuze schikkingspogingen beproefd dient te worden. U doet er dus goed aan uw juridische positie helder op het netvlies te krijgen en op basis daarvan een realistische minnelijke regeling te treffen. Deelt de wederpartij deze wijsheid niet dan kunt u tenminste zeggen dat u het geprobeerd heeft. Met een schoon geweten kunt op volle kracht de procedure in.


Mariëtte is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Mariëtte is als advocaat werkzaam bij Pellicaan Advocaten binnen de sectie ondernemingsrecht en houdt zich voornamelijk bezig met het algemeen verbintenissen-, ondernemings- en vennootschapsrecht, waaronder fusies en overnames, huurrecht bedrijfsruimte en procesrecht.

Bedrijf: Pellicaan Advocaten Amsterdam
Telefoon: (020) 20 60 655
E-mail:
Gerechtelijke procedure
Met welke kosten krijgt u te maken?
Een dagvaarding, wat nu?
Kort overzicht van te nemen stappen
Procedure bij de Rechtbank, sector kanton
Per 1 juli 2011 vorderingen tot 25.000,- euro naar de kantonrechter