Contact | Disclaimer    
1. De kantonrechter behandelt civiele zaken en strafzaken

Civiele zaken zijn geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling, tussen burgers en bedrijven of openbare lichaam voorzover ze deelnemen aan het algemeen rechtsverkeer. Per 1 juli 2011 zullen zaken met een vordering tot € 25.000,- worden behandeld door de rechtbank, sector kanton. De rechtbank, sector kanton behandelt ook alle arbeidszaken, huur- en pachtzaken zonder dat daaraan een financiële bovengrens is verbonden, de zogenaamde “aard-zaken”. Bij de rechtbank, sector kanton kan in persoon zonder advocaat of zonder andere gemachtigde worden geprocedeerd. Bij een bedrag boven de € 25.000,- komt de zaak voor bij de rechtbank, sector civiel. Dan moet men een advocaat inschakelen.

2. Dagvaardingsprocedure

Als u een vordering heeft op een derde die niet meer bedraagt dan € 25.000,- kunt u die zaak voorleggen aan de rechtbank, sector kanton. Zo´n procedure begint meestal met een dagvaarding. Degene die de procedure start, de eiser, laat via een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding betekenen aan het adres van de partij waartegen u een vordering hebt, gedaagde genoemd. In de dagvaarding staat onder meer wat uw vordering inhoudt en op welke dag, tijdstip en voor welke rechtbank, sector kanton de gedaagde dient te verschijnen. Dit wordt ook wel rolzitting genoemd. Tijdens een rolzitting worden procedurele beslissingen genomen en de stukken van de partijen uitgewisseld. Als een gedaagde dan wel een door hem ingeschakelde gemachtigde tijdens de eerste rolzitting verschijnt, krijgt hij van de kantonrechter een termijn om schriftelijk op de dagvaarding te reageren, ook wel conclusie van antwoord genoemd. Gedaagde heeft in kantonzaken ook de mogelijkheid om mondeling verweer te voeren tijdens de eerste rolzitting.

Nadat de kantonrechter de conclusie van antwoord heeft ontvangen dan wel het mondeling verweer heeft plaatsgevonden op de eerste rolzitting, beslist hij hoe de procedure verder gaat. Er zijn twee mogelijkheden.

1. De eerste mogelijkheid is dat de eiser schriftelijk mag reageren op de conclusie van antwoord of het mondelinge verweer. Dit wordt conclusie van repliek genoemd. De gedaagde kan hierop reageren met een conclusie van dupliek.
2. De tweede mogelijkheid is en sinds enige tijd de hoofdregel dat de kantonrechter de eiser en gedaagde uitnodigt voor een mondelinge behandeling, de zogenaamde comparitie van partijen. De zaak wordt daar helemaal doorgesproken en de kantonrechter zal vragen stellen aan beide partijen. De kantonrechter zal ook onderzoeken of er een minnelijke schikking tussen partijen mogelijk is. Als een regeling tussen partijen niet lukt, zal de kantonrechter vonnis wijzen. De kantonrechter doet meestal een week of vier na de zitting schriftelijk uitspraak.

Partijen kunnen tegen uitspraken in hoger beroep bij een Gerechtshof wanneer de vordering in eerste aanleg meer dan € 1.750,- bedraagt.

3. Verzoekschriftprocedure

De kantonrechter behandelt ook verzoekschriften. Sommige civiele procedures beginnen niet met een dagvaarding, maar met een verzoekschrift. Dat is een schriftelijk verzoek aan de kantonrechter om een bepaalde beslissing te nemen, bijvoorbeeld in arbeidszaken. Een werkgever of een werknemer kan bijvoorbeeld een verzoekschrift indienen waarin hij de rechter vraagt een arbeidsovereenkomst te ontbinden. Deze verzoekschriften worden niet op een rolzitting besproken. De partij tegen wie het verzoek zich richt mag schriftelijk verweer voeren.

4. Griffierecht

Een procedure bij de rechtbank, sector kanton heeft ook nog een ander voordeel namelijk het griffierecht is lager. De eiser betaalt in een kantonprocedure alleen griffierecht met een maximum van € 284,-. Dit in tegenstelling tot het griffierecht bij de rechtbank, sector civiel waar het griffierecht afhankelijk is van de hoogte van de vordering met een maximum van € 3.537,-.


Mariëtte is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Mariëtte is als advocaat werkzaam bij Pellicaan Advocaten binnen de sectie ondernemingsrecht en houdt zich voornamelijk bezig met het algemeen verbintenissen-, ondernemings- en vennootschapsrecht, waaronder fusies en overnames, huurrecht bedrijfsruimte en procesrecht.

Bedrijf: Pellicaan Advocaten Amsterdam
Telefoon: (020) 20 60 655
E-mail:
Gerechtelijke procedure
Met welke kosten krijgt u te maken?
Een dagvaarding, wat nu?
Kort overzicht van te nemen stappen
Procedure bij de Rechtbank, sector kanton
Per 1 juli 2011 vorderingen tot 25.000,- euro naar de kantonrechter