Contact | Disclaimer    
In artikel 2 van de Wet op de Ondernemingsraden is bepaald dat de ondernemer verplicht is een ondernemingsraad in te stellen wanneer er meer dan 50 personen werkzaam zijn in de onderneming. Het komt echter regelmatig voor dat er bij de werknemers geen interesse bestaat in een ondernemingsraad. Is de werkgever dan desalniettemin verplicht een Ondernemingsraad in te stellen?
Uit een uitspraak van de kantonrechter te Amersfoort kan dit inderdaad worden afgeleid.

Casus

In deze uitspraak van 3 april 2009 (ROR 2009, 13) werd een verzoekschrift tot ontbinding voor meerdere werknemers behandeld waarop de Wet Melding Collectief Ontslag van toepassing was. Op basis van deze wet moet, wanneer er binnen een tijdsbestek van drie maanden meer dan 20 werknemers worden ontslagen, melding worden gedaan aan het bevoegd gezag cq aan het UWV en de vakverenigingen.

Deze melding moet voorzien zijn van specifieke informatie. Zo moet worden aangegeven of in de betreffende onderneming a) een Ondernemingsraad is ingesteld, b) of het besluit tot ontslag een adviesplichtig besluit is zoals bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden en zo ja c) wanneer de Ondernemingsraad is of wordt geraadpleegd.

In deze casus staat vast dat er meer dan 50 personen werkzaam zijn binnen de onderneming. Voorts staat vast dat er vroeger een Ondernemingsraad was, maar dat deze nu niet meer functioneert vanwege gebrek aan belangstelling. Dit heeft tot gevolg dat de werkgever niet kan voldoen aan de genoemde verplichting op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag.

Uitkomst

De vraag is of werkgever zich kan beroepen op de afwezigheid van een OR vanwege desinteresse bij de werknemers. De kantonrechter oordeelt hier als volgt over:

Een beroep van de werkgever (en ondernemer) op onvoldoende interesse van de zijde van de werknemers in (het functioneren van) een OR kan de werkgever niet baten, nu artikel 2 WOR de verplichting van de werkgever plaatst in het kader van het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen alsmede om de instelling en instandhouding van een OR te doen plaatsvinden ten behoeve van het overleg met een vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen.

In deze kwestie heeft de kantonrechter verder overwogen dat in beginsel het verzoek zou moeten worden afgewezen omdat het niet voldoet aan de verplichtingen voorvloeiende uit de Wel Melding Collectief Ontslag, maar, gelet op de financiŽle situatie heeft de kantonrechter toch de gevraagde ontbindingen uitgesproken. Echter, hierbij zijn wel vergoedingen toegekend die anders naar alle waarschijnlijkheid achterwege zouden zijn gebleven.

Conclusie

De werkgever heeft de verplichting een Ondernemingsraad in te stellen wanneer er tenminste 50 personen werkzaam zijn in de onderneming. Dit is een harde verplichting en er zijn geen goede gronden aan te voeren de instelling van een OR achterwege te laten. Indien dit toch gebeurt, kan dit veel schade opleveren. In deze casus lag de schade in het feit dat er ontslagvergoedingen werden toegekend, maar het is goed voor te stellen dat een reeds (deels) uitgevoerd besluit zal moeten worden teruggedraaid omdat niet het vereiste advies aan de OR gevraagd is of instemming van de OR verkregen is.

Indien u hier meer over wilt weten of advies zou willen krijgen omtrent de situatie in uw bedrijf, neem dan contact op. U kunt mij bereiken op wouter.debruijn@pellicaan.nl of op 020 Ė 20 60 655.

1 maart 2010
OR verplicht zonder interesse werknemers?

In artikel 2 van de Wet op de Ondernemingsraden is bepaald dat de ondernemer verplicht is een ondernemingsraad in te stellen wanneer er meer dan 50 personen werkzaam zijn in de onderneming. Het komt echter regelmatig voor dat er bij de werknemers geen interesse bestaat in een ondernemingsraad. Is de werkgever dan desalniettemin verplicht een Ondernemingsraad in te stellen? > Lees verder..


> Bekijk alle Actualiteiten